·         Nunha célula fotoeléctrica, o cátodo metálico ilumínase cunha radiación de l= 175 nm, o potencial de freado para os electróns é de 1 V. Cando se usa luz de 200 nm, o potencial de freado é de 1,86 V. Calcula:

a)    O traballo de extracción do metal e a constante de Planck;

b)   Produciríase efecto fotoeléctrico se se luminase con luz de 250 nm?

 

Datos: e = 1,6·10-19 C; c = 3·108 m/s; 1 m = 109 nm

 

 

Resolución:

 

A simple vista vese que é un problema imposíbel, xa que o potencial de freada para a luz menos enerxética (l = 200 nm ) é maior que o da luz máis enerxética (l= 175 nm).

 

 

Vexamos como se pretendía que fose resolto o problema:

 

Ao usarmos a ecuación do efecto fotoeléctrico, substituindo a enerxía cinética máxima dos electróns polo potencial de freada multiplicado pola carga do electrón, temos:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Temos un sistema de ecuacións con dúas incógnitas, cando se resolve obtense para a constante de Planck un valor de:

 

h = - 6.42·10-34 J·s

 

Que é imposíbel por ser negativo.

 

 

 

Comentario:

 

Con toda seguridade os datos do problema están invertidos, no sentido que a primeira lonxitude de onda corresponde ao segundo valor do potencial de freada e ao contrario.